Categoriau

Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad eithriadol hyfforddwr ifanc at gael mwy o bobl i ddechrau cymryd rhan, dal ati a/neu lwyddo mewn chwaraeon drwy hyfforddiant o ansawdd uchel.

Mae’r categori hwn wedi’i gyfyngu i hyfforddwyr gwirfoddol neu hyfforddwyr cyflogedig rhan-amser (<15 awr yr wythnos) yn unig, gyda’r disgwyliadau’n uwch ar gyfer yr olaf.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Tystiolaeth o greadigrwydd a phenderfyniad wrth ddatblygu fel hyfforddwr.
 • Tystiolaeth o ddarparu cyfleoedd ac o ymrwymiad i gefnogi perfformwyr i’w helpu i gyrraedd eu nodau.
 • Enghreifftiau o arferion arloesol.
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach y mae’r hyfforddwr yn ei chael ar y cyfranogwyr / perfformwyr mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).

Angen cymhwyster hyfforddi cydnabyddedig.

Rhaid bod yn 16 oed ac yn iau na 25 oed.

Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1af Medi 2015 a 31ain Awst 2016.

Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad eithriadol hyfforddwr at gael mwy o bobl i ddechrau cymryd rhan, dal ati a/neu lwyddo mewn chwaraeon cymunedol drwy hyfforddiant o ansawdd uchel.

Mae’r categori wedi’i gyfyngu i hyfforddwyr gwirfoddol yn unig.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Tystiolaeth o’r effaith y mae’r hyfforddwr wedi’i chael ar ehangu mynediad i chwaraeon drwy hyfforddiant.
 • Tystiolaeth o weithio mewn cymuned benodol, yn enwedig gyda grwpiau cyfranogiad isel.
 • Tystiolaeth o sut mae’r hyfforddwr yn diogelu ei athletw(y)r ac yn darparu hyfforddiant addas i ddiwallu ei anghenion yn ei gam datblygu presennol.
 • Enghreifftiau o arferion arloesol.
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach y mae’r hyfforddwr yn ei chael ar y cyfranogwyr / perfformwyr mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).

Angen cymhwyster hyfforddi cydnabyddedig.

Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1af Medi 2015 a 31ain Awst 2016.

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Mae’r wobr hon ar gyfer unigolyn sy’n rhoi ei amser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Mae’n rhoi ei amser i arwain, ysbrydoli a chefnogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon – drwy ddyfarnu mewn gemau, cynnal digwyddiadau ac ymgymryd y swyddogaethau gweinyddol neu gefnogi.
 • Gweithredu fel model rol ac annog eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon.
 • Yr unigolion hyn sydd wrth galon chwaraeon yng Nghymru.
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach ar gyfranogwyr (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).

Dylai’r enwebiadau fod ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar lefel ysgol, cymunedol, rhanbarthol, cenedlaethol neu ryngwladol heb fod yn hyfforddi.

Rhaid bod yn 9 oed ac yn iau na 25 oed.

Rhaid cael caniatad rhiant ar gyfer yr enwebiad.

Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1af Medi 2015 a 31ain Awst 2016.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Mae’r wobr hon ar gyfer unigolyn sy’n rhoi ei amser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Mae’n rhoi ei amser i arwain, ysbrydoli a chefnogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon – drwy ddyfarnu mewn gemau, cynnal digwyddiadau ac ymgymryd a swyddogaethau gweinyddol neu gefnogi. Gweithredu fel model rol ac annog eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon. Yr unigolion hyn sydd wrth galon chwaraeon yng Nghymru.
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach ar y cyfranogwyr mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).

Dylai’r enwebiadau fod ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar lefel ysgol, cymunedol, rhanbarthol, cenedlaethol neu ryngwladol heb fod yn hyfforddi.

Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1af Medi 2015 a 31ain Awst 2016.

Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad eithriadol hyfforddwr at gael mwy o bobl anabl i ddechrau cymryd rhan, dal ati a/neu lwyddo mewn chwaraeon drwy hyfforddiant o ansawdd uchel.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Tystiolaeth o’r effaith y mae’r hyfforddwr wedi’i chael ar ehangu mynediad i chwaraeon i bobl anabl.
 • Tystiolaeth o ddarparu cyfleoedd a/neu gefnogaeth benodol mewn amgylchedd chwaraeon prif ffrwd neu amgylchedd chwaraeon anabledd penodol.
 • Tystiolaeth o ymgysylltu priodol gyda ffocws ar chwaraewyr ac o hyfforddiant rhagorol.
 • Enghreifftiau o arferion arloesol.
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach y mae’r hyfforddwr yn ei chael ar y cyfranogwyr / perfformwyr mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).

Dylai’r enwebiadau fod ar gyfer hyfforddwyr sy’n gweithio ar lefel  gymunedol. Mae’r categori hwn wedi’i gyfyngu i hyfforddwyr gwirfoddol yn unig.

Angen cymhwyster hyfforddi cydnabyddedig.

Ar gyfer cyflawniadau rhwng 1af Medi 2015 a 31ain Awst 2016.

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales (bydd rhagor o wybodaeth am bleidleisio ar gael yn fuan)

Mae’r wobr, y pleidleisir drosti gan y cyhoedd drwy edrych ar restr o ymgeiswyr sydd wedi’u dewis gan banel  Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru Wales, yn cael ei rhoi i’r person y teimlir ei fod wedi cyflawni’r gamp fwyaf yn y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.

Hyfforddwr y Flwyddyn (Ni dderbynnir enwebiadau)

Mae’r wobr hon yn chwilio am dystiolaeth o ddull gweithredu sy’n canolbwyntio ar y chwaraewyr ac sy’n arwain at berfformiad llwyddiannus mewn camp ar y lefel uchaf.

Y dystiolaeth rydym yn chwilio amdani:

 • Tystiolaeth o ddatblygu sy’n canolbwyntio ar y chwaraewyr ac sy’n arwain at berfformiad llwyddiannus.
 • Tystiolaeth o gyflawniadau cenedlaethol neu ryngwladol yr athletwyr a hyfforddir.
 • Enghreifftiau o arferion arloesol (fel defnydd o dechnoleg).

Mae’n agored i hyfforddwyr sy’n hyfforddi athletwyr ar lefel perfformiad uchel yn eu camp (cenedlaethol a rhyngwladol).

Gall y rhai a enwebir fod yn Gymry, yn Gymry sy’n hyfforddi mewn gwlad y tu allan i Gymru, neu’n hyfforddwyr ar athletwyr o Gymru.

Tim y Flwyddyn (Ni dderbynnir enwebiadau)

I’r tim mewn camp unigol neu ddisgyblaeth chwaraeon sydd wedi cyflawni’r perfformiad mwyaf nodedig yn ystod y 12 mis diwethaf. Dylai’r tim gynrychioli Cymru neu fod wedi’i leoli yng Nghymru.

Bydd Chwaraeon Cymru a BBC Cymru Wales yn enwebu timau ar gyfer y categori hwn a bydd yr enillwyr yn cael eu dewis gan Banel Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Arwr Tawel BBC Cymru Wales

Mae’r categori hwn yn gysylltiedig a Rhwydwaith y BBC gyda phroses enwebu a arweinir gan BBC Cymru Wales.

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu gosod ar y wefan hon.

Gwobr Cyflawniad Oes (Elitaidd) (ni dderbynnir enwebiadau)

Bydd gwobr y categori hwn yn cael ei dyfarnu yn unol a disgresiwn panel Gwobrau Chwaraeon Cymru ac mae’n cael ei chadw ar gyfer yr unigolion hynny sydd wedi ymroi oes i chwaraeon yng Nghymru.

Gwobr Cyflawniad Oes (Cymunedol)

Mae’r wobr hon ar gyfer unigolyn sydd wedi rhoi o’i amser i gefnogi, datblygu neu hyrwyddo chwaraeon yn ei gymuned ers nifer o flynyddoedd.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

 • Ymrwymiad oes i wella bywyd y gymuned mewn unrhyw sefyllfa chwaraeon o hyfforddi i ddyfarnu a golchi’r cit, gyrru bws y tim, paratoi lluniaeth neu gynnal a chadw’r tir hyd yn oed.
 • Mae wedi bod yn allweddol yn y gwaith o recriwtio pobl eraill i helpu yn y gamp fel bod y clwb neu’r sefydliad chwaraeon yn gallu ehangu.
 • Enghreifftiau o arferion arloesol.
 • Enghreifftiau o raglenni neu waddol sydd wedi galluogi i waith yr hyfforddwr barhau.
 • Tystiolaeth o’r effaith ehangach y mae’r hyfforddwr yn ei chael ar y cyfranogwyr / perfformwyr mae’n eu hyfforddi (fel datblygiad personol, iechyd a lles a chyflawniad addysgol).

Dylai’r enwebiadau fod ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar lefel gymunedol.

Mae’r categori hwn wedi’i gyfyngu i wirfoddolwyr yn unig.

Ar gyfer cyflawniadau llwyddiannus dros nifer o flynyddoedd.

Athletwr ac Athletwraig y Flwyddyn Carwyn James (ni dderbynnir enwebiadau)

I gydnabod personoliaeth chwaraeon ifanc yng Nghymru yn seiliedig ar ei gyflawniadau hyd yma, gan roi blaenoriaeth i flwyddyn galendr y gwobrau.

Mae’r wobr hon yn agored i athletwyr perfformiad o dan 18 oed am gyflawniadau yn ystod y cyfnod rhwng 1 Medi 2015 ac Awst 31 2016.

Bydd Chwaraeon Cymru yn enwebu unigolion ar gyfer y categori hwn a bydd yr enillwyr yn cael eu dewis gan banel Gwobrau Chwaraeon Cymru.

Bydd llwyddiant yn y Gwobrau’n dibynnu ar ddau ffactor: ansawdd cyflawniadau chwaraeon, hyfforddiant neu waith gwirfoddol yr ymgeisydd ac ansawdd yr enwebiad ei hun. 

Mae’r broses enwebu’n un syml, ond er mwyn gwneud cyfiawnder i’r person rydych chi’n ei enwebu, dilynwch y cyngor hwn os gwelwch yn dda:

 • Darllenwch y meini prawf barnu i wneud yn siwr eich bod yn enwebu yn y categori priodol.

 • Cadwch at y rheol euraid a dywedwch stori’r cyflawniad a’i effaith, gan roi rhagor o fanylion i ategu hyn.

 • Cadwch at gyfarwyddyd y categori o ran beth rydym yn chwilio amdano.

 • Gwnewch yn siwr bod yr enwebiad yn un diddorol gydag enghreifftiau o sut mae’r gwirfoddolwr neu’r hyfforddwr wedi gwneud byd o wahaniaeth i’ch clwb neu eich camp, y ddau gobeithio, gydag ystadegau / canlyniadau a dyfyniadau gan rai o’i athletwyr.
 • Dylech gynnwys tystiolaeth o sut mae’r gwirfoddolwr neu’r hyfforddwr wedi gadael gwaddol yn y gamp neu’r amgylchedd lleol. Gallai hyn fod drwy gyfrwng y cyfleoedd sydd ar gael o hyd i gyfranogwyr, neu drwy wellar gamp yn y tymor hir.
 • Dim ond y wybodaeth ar y ffurflen enwebu fydd y panel beirniaid yn ei hystyried felly peidiwch a chynnwys unrhyw atodiadau.

Cofiwch fod rhai categoriau wedi’u cyfyngu i wirfoddolwyr neu hyfforddwyr cyflogedig rhan-amser yn unig. Dylid cael cymeradwyaeth y corff rheoli cyn cyflwyno.